Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 7 marca 2020.

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów sprzedaży oferowanych produktów i zarazem określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem combat.pl (dalej jako sklep internetowy) prowadzonego przez combat spółkę z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712907, NIP 9492223436 i REGON 368931348, o kapitale zakładowym 10.000 zł, posługującą się numerem telefonu: 34 37 38 400 (dalej jako: Sprzedawca).
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub drogą telefoniczną pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym combat.pl, zwanym dalej Klientem, a Sprzedawcą. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej w ramach zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Kupującym (Klientem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym combat.pl. Kupujący może dokonać zakupu w sklepie internetowym również bez konieczności rejestracji.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego combat.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym combat.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów krótkotrwale używanych lub pochodzących z ekspozycji, które będą stosownie oznaczone i opisane w ofercie danego produktu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 556^1 – 556^3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego combat.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca aktualizuje na bieżącą ofertę produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego combat.pl.
 6. Obowiązek zapoznania się z regulacjami prawnymi dotyczącymi posiadania i użytkowania zakupionych produktów (w szczególności wiatrówek, noży, paralizatorów), spoczywa na Kliencie. Strzelanie do ludzi i zwierząt jest zabronione i ścigane prawem. Zwierzęta są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1840 ze zm.).
 7. Sprzedawca nie odpowiada za działania Klienta związane z posługiwaniem się zakupionymi produktami poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a których posiadanie i użytkowanie może być zabronione na mocy przepisów obowiązujących w innych krajach.
 8. Płatności za realizację zamówienia można dokonać w jeden ze sposobów wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu. Sprzedawca zastrzega, że nie jest możliwe łączenie różnych sposobów płatności (np. finansowanie częściowe zakupu ze środków własnych, a częściowo ze środków pochodzących z udzielonego kredytu). Sprzedawca akceptuje następujące rodzaje płatności:
  • przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika,
  • systemem ratalnym (z wyłączeniem leasingu),
  • kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze z paczkomatu,
  • poprzez system płatności elektronicznych DotPay.
 9. Każdy zakup potwierdzany będzie dokumentem sprzedaży (faktura) w formie elektronicznej, wysyłanym na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 10. Każdorazowo, kiedy Klient składa zamówienie, może zrezygnować z faktury elektronicznej. W tej sytuacji Sprzedawca wystawi i dołączy do złożonego przez Klienta zamówienia, fakturę w formie papierowej.
 11. Każda faktura elektroniczna zostanie wysłana przez Sprzedawcę na adres e-mail, który będzie wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia. O zmianie adresu e-mail Klient powinien powiadomić Sprzedawcę na piśmie. Jeśli adres e-mail zostanie zmieniony bez uprzedniego poinformowania Sprzedawcy, korespondencja będzie wysyłana na dotychczasowy adres e-mail i traktowana jako prawidłowo doręczona. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 12. W przypadku konieczności skorygowania wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, korekta dokumentu sprzedaży zostanie wysłana na adres e-mail, wskazany przez Klienta w zamówieniu. Po wystawieniu korekty faktury VAT, Klient zostanie poproszony o elektroniczne potwierdzenie otrzymania skorygowanego dokumentu sprzedaży.
 13. Sprzedawca gwarantuje autentyczność i integralność treści Faktur VAT wystawianych w formie elektronicznej.
 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego, ze względu na swoją specyfikę oraz potencjalne zagrożenie, jakie może powodować ich użycie, przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Sprzedający uprawniony jest do weryfikowania pełnoletności Klienta w przypadku zakupu określonych produktów, w szczególności wiatrówek. Sprzedawca może wymagać potwierdzenia wieku podczas realizacji procesu zakupowego, poprzez wymóg złożenia oświadczenia o pełnoletności Klienta.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym combat.pl można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy):
  • poprzez konto użytkownika - w tym celu należy dokonać rejestracji konta na stronie internetowej www.combat.pl i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu,
  • bez konieczności zakładania lub korzystania z konta użytkownika, o którym mowa powyżej, po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Klient sklepu internetowego combat.pl może podejmować następujące czynności oraz korzystać ze wskazanych usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • dokonywanie zakupów w sklepie internetowym combat.pl, korzystanie z indywidualnych rabatów,
  • udział w promocjach i konkursach,
  • opiniowanie produktów.
 5. Oprócz wymienionych powyżej czynności, zarejestrowany użytkownik może:
  • prowadzić szczegółowe statystyki swoich działań w systemie Sprzedającego,
  • współdecydować o wyglądzie i kształcie sklepu internetowego combat.pl.
 6. Prawidłowa rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.
 7. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://combat.pl/polityka-prywatnosci.
 8. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta sklepu internetowego combat.pl ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, co może zrobić również w panelu użytkownika.
 9. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie powiadomiony podczas pierwszego logowania od wprowadzenia zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w sklepie internetowym combat.pl. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczny z wyrejestrowaniem się ze sklepu internetowego combat.pl z zastrzeżeniem, że Klient uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu, obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego combat.pl.
 10. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie sklepu internetowego combat.pl, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 11. W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym combat.pl należy podjąć następujące działania:
  • zapoznać się z treścią oferty danego produktu,,
  • dodać wybraną ilość produktów do koszyka, w przypadku ich dostępności,
  • wybrać sposób dostawy,
  • wybrać sposób płatności,
  • podać dane do wysyłki produktu,
  • zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  • złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) „Kupuję i płacę”.
 12. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku odbioru zamówienia, zapłaty za złożone zamówienie lub niemożności skontaktowania się z Kupującym w celu realizacji złożonego zamówienia i pod warunkiem, że powyższe okoliczności będą trwały dłużej niż 10 dni, zamówienie zostanie anulowane.
 13. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w danym zamówieniu.
 14. W celu korzystania z witryny sklepu internetowego combat.pl należy spełnić co najmniej poniższe wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  • przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
  • włączona obsługa języka Javascript,
  • włączona obsługa ciasteczek i danych stron.
 15. W ramach funkcjonowania sklepu internetowego combat.pl Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 16. Klient w dowolnym momencie i bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego combat.pl.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego combat.pl, Klient może złożyć na adres: combat@combat.pl. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 18. W ramach korzystania z możliwości wystawiania opinii do produktów w sklepie internetowym combat.pl, Klient nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zawierających wulgaryzmy, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, propagujących rasizm, uwłaczających godności innych Klientów lub osób trzecich, sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, noszących znamiona przestępstwa, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub prawa przemysłowe, zmierzających do promowania produktów i usług podmiotów konkurencyjnych wobec Sprzedawcy lub mających na celu odesłanie do ofert produktów i usług takich podmiotów. W takim przypadku Sprzedawca może usunąć lub zmodyfikować opinię poprzez uniemożliwienie dostępu innym użytkownikom do części opinii sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie Internetowym combat.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. .
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wyborem Klienta, przez przewoźnika lub do paczkomatów we wskazanym przez Klienta miejscu. Zamówienia zawierające produkty, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów, nie będą posiadały takiej możliwości w chwili potwierdzania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie https://combat.pl/dostawa.
 4. Czas realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych. W przypadku sprzedaży produktów w ramach przedsprzedaży, przybliżony czas realizacji zamówienia określony jest w ofercie dotyczącej danego produktu.
 5. W momencie kiedy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, jednocześnie informując pisemnie Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 6. Odbiór przesyłki dostarczanej przez przewoźnika wymaga pisemnego pokwitowania. Prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta, będącego Konsumentem, w momencie wydania produktu.
 7. W sytuacji, w której nie jest możliwe zrealizowanie dostawy Produktu w sposób wybrany przez Klienta, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i zaoferuje inne formy dostawy. W szczególności dotyczy to zamówień odbieranych za pośrednictwem paczkomatów InPost w przypadkach, gdy produkt ze względu na swoją wielkość lub kształt nie mieści się w żadnej skrytce, lub w sytuacji, w której dostawca odmówi transportu określonego Przedmiotu (np. paralizatora).
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, dostarczonego Klientowi przez przewoźnika mogących mieć związek z dostarczeniem, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie przewoźnikowi w momencie odbioru lub w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem https://combat.pl/serwis-dodaj-zgloszenie (zgłoszenie reklamacji produktu kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio u przewoźnika w celu sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki.
 9. W momencie ujawnienia uszkodzenia produktu, mogącego mieć związek z przewozem, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił uszkodzenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem https://combat.pl/serwis-dodaj-zgloszenie (zgłoszenie reklamacji produktu kupionego drogą internetową) oraz sporządził wraz z przewoźnikiem protokół ustalający stan przesyłki.
 10. W przypadku odbioru przesyłki z paczkomatów, potwierdzenie odbioru odbywa się poprzez system informatyczny paczkomatu. Prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta, będącego Konsumentem, w momencie zatwierdzenia odbioru przesyłki.
 11. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu opakowania zewnętrznego przesyłki dostarczonej do paczkomatu, w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
  • wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu,
  • umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
  • zgłoszenie tego faktu do Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od momentu próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://combat.pl/serwis-dodaj-zgloszenie (zgłoszenie reklamacji), a także do właściciela danego paczkomatu w momencie próby odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
 12. Jakiekolwiek uszkodzenia produktu, mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się: zgłosić w najbliższym oddziale lub w siedzibie właściciela paczkomatu w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki w celu sporządzenia protokołu stanu przesyłki, a także zgłosić do Sprzedawcy, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://combat.pl/serwis-dodaj-zgloszenie, w ciągu 24 godzin od odebrania produktu.
 13. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania (w szczególności ze względu na duże gabaryty lub różnice w czasie realizacji zamówienia), Sprzedawca może podzielić zamówienie na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, ale zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. Jeśli anulowana zostanie część zamówienia, niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 15 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: combat@combat.pl. Zaleca się również wypełnić formularz zgłoszenia RMA, dostępny na stronie internetowej: https://combat.pl/serwis-dodaj-zgloszenie co pozwoli na przydzielenie Klientowi indywidualnego numeru RMA i szybszą identyfikację przesyłki.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: https://combat.pl/serwis.
 3. Termin 15-sto dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawartych w drodze aukcji publicznej;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Niektóre z produktów dostępnych w sklepie internetowym combat.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez 15 dni od doręczenia produktu.
 7. Produkt należy odesłać niezwłocznie, w terminie do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Klient dokonujący zakupu produktu głównego w zestawie z innym produktem zawiera umowę sprzedaży w sposób kompleksowy i nie przewiduje się możliwości jej częściowego utrzymania w przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia co do części tej umowy. Klient może odstąpić od umowy jedynie w całości. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży powoduje również odstąpienie od umów mających charakter dodatkowy wobec umowy sprzedaży (np. przedmioty dołączone do głównego produktu za 1 grosz).
 9. Klient ponosi koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny (na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 683) w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy.
 10. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Uprawnienia i obowiązki określone w rozdziale niniejszego Regulaminu zatytułowanym „Prawo do odstąpienia od umowy” przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta, dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 683).
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą..
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który reklamuje produkt zakupiony w sklepie internetowym combat.pl, zaleca się wypełnienie w ramach reklamacji elektronicznego formularza ze strony https://combat.pl/serwis-dodaj-zgloszenie pozwoli to na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotny komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
 5. Reklamowany produkt należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego, będącej miejscem jego zakupu. Przy zgłoszeniu serwisowym RMA zaleca się, aby wysyłkę produktu zrealizować po otrzymaniu powiadomienia od sprzedawcy, zawierającego instrukcję dalszego postępowania.
 6. Reklamowany produkt powinien być zapakowany w sposób, który wyeliminuje możliwość jego uszkodzenia w transporcie, w szczególności produkt nie może swobodnie przemieszczać się wewnątrz opakowania. Dotyczy to w szczególności produktów, które z uwagi na swoje właściwości mogłyby przebić lub rozerwać opakowanie, albo też rozlać się lub w inny sposób mogłoby dojść do uaktywnienia ich działania.
 7. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by reklamowany produkt wysyłał bezpośrednio na adres serwisu Sprzedającego: combat sp. z o.o., ul. Rejtana 29B, 42-202 Częstochowa.
 8. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 9. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka produktu reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu jest dopuszczalna, jednak może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację przedstawiającą wynik ekspertyzy serwisowej.
 11. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej produkt ten został dostarczony do Sprzedającego.
 12. Jeżeli po zakończeniu procedury reklamacyjnej sprzęt nie zostanie odebrany przez Klienta, Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 13. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest objęta gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. W przypadku wystawienia przez Gwaranta oświadczenia gwarancyjnego warunki udzielonej gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 15. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem strony internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient, będący konsumentem, może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).